กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทุกทิศ เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร

updated 28/08/2562 15:09:27

 

 
 
   
 

นายนฤพนธ์  ชัยวินิต
เกษตรจังหวัดยโสธร

(นายอดิศักดิ์  ราวินิต)
เกษตรอำเภอทรายมูล
ทีมงานนักส่งเสริมการเกษตรอำเภอทรายมูล
 ประวัติสำนักงาน
 พื้นที่การปกครองอำเภอ/ตำบล


     เว็ปไซค์สำนักงานเกษตรอำเภอ    


    เว็ปไซค์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร       

    เอกสารวิชาการประจำเดือน        


 


 

     ทำเนียบ Smart Farmer ทรายมูล 

 

 

   

 

**คู่มือประชาชน**

การขึ้นทะเบียนเกษตรกรกรณีเกษตรกรนาแปลงเก่ามาลงทะเบียนด้วยตนเอง ณ สานักงานเกษตรอำเภอ

การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกรณียื่นการจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการและ เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

การขึ้นทะเบียนเกษตรกรกรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาลงทะเบียนใหม่ด้วยตนเอง ณ สานักงานเกษตรอำเภอ

การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกรณียื่นจดทะเบียน ณ สานักงานเกษตรอำเภอ

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

วิสัยทัศน์
สำนักงานเกษตรอำเภอทรายมูล

กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่ง
เสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

ความรู้ด้านการเกษตร

 วารสารกรมส่งเสริมการเกษตร
 จดหมายข่าว สผส.
 จดหมายกรมส่งเสริมการเกษตร
 จดหมายข่าว กรมการข้าว
 สาระคดีและบทความ
 ห้องสมุดความรู้การเกษตร
 มาทำน้ำหมักชีวภาพด้วยตนเอง

 พืชพลังงานทดแทน

   

ถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล


 
จัดทำโดย : ทีมงานประชาสัมพันธ์เกษตรอำเภอทรายมูล
ที่ปรึกษา : นายอดิศักดิ์  ราวินิต  เกษตรอำเภอทรายมูล
สำนักงานเกษตรอำเภอทรายมูล    ต.ทรายมูล  อ.ทรายมูล  จ.ยโสธร 
 
ติดต่อ โทรศัพท์ 0-45-787052
อีเมล์ saimoon
.doae.go.th ติดต่อผู้ดูแลระบบ 0-45787052

 -----------------------------------updata   28 สิงหาคม 2562    สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม นับตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน  2561-----------------------------------

1800Flowers
1800Flowers

Hit Counter